Hediyeler Kapında Aydınlatma

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca
Müşterilere İlişkin Aydınlatma Metni

Değerli müşterimiz,

Hülya Dursun Şirketi (“Hediyeler Kapında” veya “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla,

 • Sitemizde üye olmaktaysanız üyelik hizmetlerimizden yararlanabilmeniz için,
 • İnternet sitemiz üzerinden sipariş veren bir müşterimizseniz; internet sitemizden yaptığınız alışveriş kapsamında hizmetlerimizi sizlere sunabilmemiz için,
 • Mağazalarımızdan alışveriş yapan bir müşterimizseniz; mağazalarımızdaki ziyaretinizde yapacağınız alışverişiniz sırasında,

sizlerden elde ettiğimiz kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kanun (“KVKK”) tahtında belirtilen ve aşağıda detayları açıklanan amaçlar çerçevesinde, bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedeceğimizi, depolayacağımızı, muhafaza edeceğimizi ve kanunen kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşacağımızı KVKK’nın öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere ve şirketlere aktaracağımızı bilgilerinize sunuyoruz.

 1. KVKK’ya İlişkin Tanımlamalar

KVKK’nın uygulanmasında;

 • Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
 • İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
 • Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
 • Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.
 1. Kişisel Veri Nedir? Hangi Kişisel Veriler İşlenmektedir?

Kişisel veri, kimliğinizi belirleyen veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu kapsamda başlıca kimlik bilgileriniz olan adınız soyadınız, T.C. kimlik numaranız olmak üzere, adres ve telefon bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz gibi sizinle ilişkilendirilebilir her türlü bilgi “Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. KVKK madde 6 uyarınca düzenlenen ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz gibi hassas nitelikli veriler ise “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. Hediyeler Kapında işbu aydınlatma metninde değinilen veri işleme faaliyetleri kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel verinizi işlememektedir.

 1. İşlenebilecek Kişisel Verileri, Veri İşleme Amacı ve Hukuki Sebepleri

Bu kapsamda Hediyeler Kapında olarak KVKK’ya uygun olarak aşağıda belirttiğimiz Kişisel Verileri toplayarak muhafaza etmekteyiz.

3.1 İnternet sitemize üye olmaktaysanız aşağıdaki kişisel verilerinizi işlemekteyiz;

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Ad-Soyad

İşlenme Amaçları

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
Teklif oluşturma hizmetimizin tarafınıza sunulması,
Sözleşme süreçlerinin yönetilmesi,
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, işlem yapanın / yaptıranın kimlik tespitinin yapılması.

İşlenme Hukuki Sebepleri

Üye kaydınızın yapılması ve buradaki hizmetlerin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

İletişim Bilgisi

İşlenebilecek Kişisel Veriler

E-posta, Telefon numarası, Adres Bilgisi

İşlenme Amaçları

Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
Talep / şikâyetlerin takibi,
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
Mal / hizmet satış sözleşmelerinin yürütülmesi,
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

İşlenme Hukuki Sebepleri

Üye kaydınızın yapılması ve buradaki hizmetlerin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

İletişim Bilgisi*
*Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde iletişim verinizi işleyebilmekteyiz.

İşlenebilecek Kişisel Veriler

E-posta, Telefon numarası

İşlenme Amaçları

Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
Organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yönetilmesi,
kampanya/promosyon süreçlerinin yönetilmesi,
Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri

Kampanya ve daha uygun başka teklif seçeneklerinden haberdar olmak istemeniz halinde iletişim veriniz açık rızanızın varlığı halinde işlenecektir.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Müşteri İşlem Bilgisi

İşlenebilecek Kişisel Veriler

İlgilendiğiniz ürünler ve hizmet geçmişi bilginiz

İşlenme Amaçları

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
Talep / şikâyetlerin takibi,
Mal / hizmet satış sözleşmelerinin yürütülmesi,
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri

Üyelik hizmetlerinin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği Bilgisi

İşlenebilecek Kişisel Veriler

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileriniz vb.

İşlenme Amaçları

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini.

İşlenme Hukuki Sebepleri

Üye kaydınızın yapılması ve buradaki hizmetlerin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ve Veri sorumlusunun yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi3.2 İnternet sitemiz üzerinden sipariş veren müşterimizseniz aşağıdaki kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Ad-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası

İşlenme Amaçları

Müşterilerin Siparişlerinin Alınması ve Sipariş Formlarının Oluşturulması için;

·         – Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

·         Müşteri Şikâyet ve Talebi Olması Halinde;

·         – Firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

·         – İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

·         – Mal ve hizmet satışı süreçlerinin yürütülmesi,

·         – Mal ve hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

·         – Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

·         – Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

·         – Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

·         – Talep ve şikayetlerin takibi.

·         Adli Süreçlerin Söz konusu Olması Halinde;

·         – Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

·         – Talep / Şikayetlerin Yönetimi.

İşlenme Hukuki Sebepleri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi*
*Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde kimlik verinizi işleyebilmekteyiz.

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Ad-Soyadı, Kullanıcı Adınız

İşlenme Amaçları

Sosyal Medya Hesabınızdaki Paylaşımların Kullanılabilmesi için;

·         – Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

·         – Yorum ve Görsel Kayıtlarınızın Pazarlama Faaliyetleri için Kullanılabilmesi.

·         Tarafınıza Reklam, Kampanya, Pazarlama Bildirimlerinin Yapılabilmesi için;

·         – Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

·         – Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri

Açık rızanızın bulunması.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

İletişim Bilgisi

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Telefon Numarası, E-posta Adresi, Adres Bilgisi

İşlenme Amaçları

Müşterilerin Siparişlerinin Alınması ve Sipariş Formlarının Oluşturulması için;

·         – Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

·         Müşterilere Talep Etmiş Olduğu Hizmetlerin Sunulması için;

·         – Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

·         – Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

·         Müşteri Şikâyet ve Talebi Olması Halinde;

·         – Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi,

·         – Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

·         – Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

·         – Talep / Şikayetlerin Takibi.

·         Adli Süreçlerin Söz konusu Olması Halinde;

·         – Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

·         – Talep / Şikayetlerin Yönetimi

İşlenme Hukuki Sebepleri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

İletişim Bilgisi*
*Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde iletişim verinizi işleyebilmekteyiz.

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Telefon Numarası, E-posta Adresi

İşlenme Amaçları

Sosyal Medya Hesabınızdaki Paylaşımların Kullanılabilmesi için;

·         – Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

·         – Yorum ve Görsel Kayıtlarınızın Pazarlama Faaliyetleri için Kullanılabilmesi.

·         Tarafınıza Reklam, Kampanya, Pazarlama Bildirimlerinin Yapılabilmesi için;

·         – Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

·         – Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri

Açık rızanızın bulunması.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Müşteri İşlem Bilgisi

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Sipariş Bilgisi, Satın Alınan Ürün Bilgisi, Yazılı Görüşme Kayıtları

İşlenme Amaçları

Müşterilerin Siparişlerinin Alınması ve Sipariş Formlarının Oluşturulması için;

·         – Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

·         Müşteri Şikâyet ve Talebi Olması Halinde;

·         – Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi,

·         – Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

·         – Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

·         – Talep / Şikayetlerin Takibi.

·         Adli Süreçlerin Söz konusu Olması Halinde;

·         Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Hukuki İşlem Bilgisi

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Müşteri Dilekçeleri

İşlenme Amaçları

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Pazarlama*
*Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde pazarlama verinizi işleyebilmekteyiz.

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Anket Verisi

İşlenme Amaçları

Müşteri memnuniyetini iyileştirmek için;

·         – Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

·         – Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

·         – Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri

Açık rızanızın bulunması.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Ses Kaydı

İşlenme Amaçları

Müşteri Şikâyet ve Talebi Olması Halinde Yapılan Görüşmelerin Kayıt Altına Alınması Sebebiyle;

·         – Firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

·         – İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

·         – Mal ve hizmet satışı süreçlerinin yürütülmesi,

·         – Mal ve hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

·         – Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

·         – Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

·         – Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

·         – Talep ve şikayetlerin takibi,

·         – Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar*
*Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde görsel ve işitsel kayıtlar verinizi işleyebilmekteyiz.

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Görsel Kayıt

İşlenme Amaçları

Sosyal Medya Hesabınızdaki Paylaşımların Kullanılabilmesi için;

·         – Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

·         – Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

·         – Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

·         – Yorum ve görsel kayıtlarınızın sosyal medya hesaplarımızda paylaşılması.

İşlenme Hukuki Sebepleri

Açık rızanızın bulunması.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği Bilgisi

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Log Kayıtları

İşlenme Amaçları

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.3.3 Mağazalarımızdan alışveriş yapan bir müşterimizseniz aşağıdaki kişisel verilerinizi işlemekteyiz;

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Ad-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası

İşlenme Amaçları

Müşterilerin Siparişlerinin Alınması ve Sipariş Formlarının Oluşturulması için;

·         – Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

·         Müşteri Şikâyet ve Talebi Olması Halinde;

·         – Firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

·         – İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

·         – Mal ve hizmet satışı süreçlerinin yürütülmesi,

·         – Mal ve hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

·         – Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

·         – Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

·         – Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

·         – Talep ve şikayetlerin takibi.

·         Adli Süreçlerin Söz konusu Olması Halinde;

·         – Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

·         – Talep / Şikayetlerin Yönetimi.

İşlenme Hukuki Sebepleri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi*
*Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde kimlik verinizi işleyebilmekteyiz.

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Ad-Soyadı, Kullanıcı Adınız

İşlenme Amaçları

Sosyal Medya Hesabınızdaki Paylaşımların Kullanılabilmesi için;

·         – Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

·         – Yorum ve Görsel Kayıtlarınızın Pazarlama Faaliyetleri için Kullanılabilmesi.

·         Tarafınıza Reklam, Kampanya, Pazarlama Bildirimlerinin Yapılabilmesi için;

·         – Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

·         – Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri

Açık rızanızın bulunması.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

İletişim Bilgisi

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Telefon Numarası, E-posta Adresi, Adres Bilgisi

İşlenme Amaçları

Müşterilerin Siparişlerinin Alınması ve Sipariş Formlarının Oluşturulması için;

·         – Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

·         Müşterilere Talep Etmiş Olduğu Hizmetlerin Sunulması için;

·         – Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

·         – Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

·         Müşteri Şikâyet ve Talebi Olması Halinde;

·         – Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi,

·         – Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

·         – Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

·         – Talep / Şikayetlerin Takibi.

·         Adli Süreçlerin Söz konusu Olması Halinde;

·         – Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

·         – Talep / Şikayetlerin Yönetimi

İşlenme Hukuki Sebepleri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

İletişim Bilgisi*
*Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde iletişim verinizi işleyebilmekteyiz.

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Telefon Numarası, E-posta Adresi

İşlenme Amaçları

Sosyal Medya Hesabınızdaki Paylaşımların Kullanılabilmesi için;

·         – Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

·         – Yorum ve Görsel Kayıtlarınızın Pazarlama Faaliyetleri için Kullanılabilmesi.

·         Tarafınıza Reklam, Kampanya, Pazarlama Bildirimlerinin Yapılabilmesi için;

·         – Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

·         – Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri

Açık rızanızın bulunması.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Müşteri İşlem Bilgisi

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Sipariş Bilgisi, Satın Alınan Ürün Bilgisi, Yazılı Görüşme Kayıtları

İşlenme Amaçları

Müşterilerin Siparişlerinin Alınması ve Sipariş Formlarının Oluşturulması için;

·         – Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

·         Müşteri’nin Şikâyet ve Talebi Olması Halinde;

·         – Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi,

·         – Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

·         – Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

·         – Talep / Şikayetlerin Takibi.

·         Adli Süreçlerin Söz konusu Olması Halinde;

·         – Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Hukuki İşlem Bilgisi

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Müşteri Dilekçeleri

İşlenme Amaçları

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Pazarlama Bilgisi*
*Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde pazarlama verinizi işleyebilmekteyiz.

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Anket Verisi

İşlenme Amaçları

Müşteri memnuniyetini iyileştirmek için;

·         – Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

·         – Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

·         – Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         – Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri

Açık rızanızın bulunması.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Ses Kaydı

İşlenme Amaçları

Müşteri’nin Şikâyet ve Talebi Olması Halinde Yapılan Görüşmelerin Kayıt Altına Alınması Sebebiyle;

·         – Firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

·         – İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

·         – Mal ve hizmet satışı süreçlerinin yürütülmesi,

·         – Mal ve hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

·         – Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

·         – Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

·         – Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

·         – Talep ve şikayetlerin takibi,

·         – Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar*
*Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde görsel ve işitsel kayıtlar verinizi işleyebilmekteyiz.

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Görsel Kayıt

İşlenme Amaçları

Sosyal Medya Hesabınızdaki Paylaşımların Kullanılabilmesi için;

·         – Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

·         – Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

·         – Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

·         – Yorum ve görsel kayıtlarınızın sosyal medya hesaplarımızda paylaşılması.

İşlenme Hukuki Sebepleri

Açık rızanızın bulunması.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Görsel Kayıt

İşlenme Amaçları

Mağazalarımızı ziyaretiniz sırasında fiziksel mekan güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla 30 gün süre ile görsel kaydınız işlenmektedir.

İşlenme Hukuki Sebepleri

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 1. Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Kişisel Verilerinizi, otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde işleyebilmekteyiz.
İnternet sitemize üye olmaktaysanız; Kişisel verilerinizi üyelik formunu doldurmanız suretiyle elektronik yollarla toplamakta, internet ve çeşitli sosyal medya mecralarında Hediyeler Kapında adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden, e-posta, kısa mesajlar (“SMS”) veya multimedya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla, onay vermeniz halinde Hediyeler Kapında satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında veya ürün/hizmetin tarafınıza sağlanması için fatura, sözleşme gibi gerekli belgelerin şahsınızla düzenlenmesi veya müşteri memnuniyeti ve reklam ve pazarlama amaçlı faaliyetlerimizi gerçekleştirmemiz sırasında, talep-şikayet ve önerilerinizi tarafımızla paylaşmanız sırasında, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak üzere;
Mağazalarımızdan alışveriş yapan bir müşterimizseniz; Mağazamızı ziyaretiniz sırasında mağaza yetkililerimiz tarafından sipariş kaydınızın oluşturulması kaydıyla fiziksel ve elektronik formlar üzerinden sürecinizin yürütülmesi, onay vermeniz halinde Hediyeler Kapında satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında veya ürün/hizmetin tarafınıza sağlanması için fatura, sözleşme gibi gerekli belgelerin şahsınızla düzenlenmesi veya müşteri memnuniyeti ve reklam ve pazarlama amaçlı faaliyetlerimizi gerçekleştirmemiz sırasında, talep-şikayet ve önerilerinizi tarafımızla paylaşmanız sırasında, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak üzere;
İnternet sitemiz üzerinden sipariş veren müşterimizseniz; İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında ürün seçmeniz ve satış işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla doldurmuş olduğunuz bilgiler vasıtasıyla elektronik yollarla toplamakta, internet ve çeşitli sosyal medya mecralarında Hediyeler Kapında adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden, e-posta, kısa mesajlar (“SMS”) veya multimedya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla, onay vermeniz halinde Hediyeler Kapında satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında veya ürün/hizmetin tarafınıza sağlanması için fatura, sözleşme gibi gerekli belgelerin şahsınızla düzenlenmesi veya müşteri memnuniyeti ve reklam ve pazarlama amaçlı faaliyetlerimizi gerçekleştirmemiz sırasında, talep-şikayet ve önerilerinizi tarafımızla paylaşmanız sırasında, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak üzere; toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Güvenliği Nasıl Sağlanmaktadır?

Hediyeler Kapında, Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya oldukça önem verir. Bu kapsamda Kişisel Verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel kontrolleri, veri erişim kontrolleri, güvenlik transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontroller uygulanır.
Müşterilerimiz, kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirlere dair detaylı düzenlemelere Şirketimizin web adresinde yayınlanan “Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilecektir.
Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile sayılan kanunlara ilişkin ikinci mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Hediyeler Kapında’ye ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizi 3. kişilere ve/veya yurtdışına aktarıyor muyuz?

Hediyeler Kapında olarak Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz.
Yine yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde, Kişisel Verilerinizi, yurt içinde iş birliği yaptığımız ve/veya hizmet aldığımız iş bağlantıları, İlgili Bakanlıklar dahil resmi merciler, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlar, tüketici hakem heyeti, İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi, bankalar, avukatlar, danışmanlar dahil hizmetlerinden faydalandığımız iş ortakları ve iş birliği içerisinde bulunduğumuz firmalara aktarabilmekteyiz.

 1. İlgili Kişinin Hakları Olarak Haklarınız Nedir ve Başvuru Usulü nasıldır?

i.Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Hediyeler Kapında bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Varsa yurtiçinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,
 • İşlenen Kişisel Verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Kişisel Verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 • Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda yer alan başvuru usulleri ile bize iletebilirsiniz.

ii.Başvuru

Kişisel Verilerinize ilişkin taleplerinizi, internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurup yazılı olarak son bölümde belirtilen adrese elden teslimat, posta veya kargo ya da noter kanalıyla, güvenli elektronik imza ve mobil imza ile kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden [email protected] e-posta adresi aracılılığıyla başvurmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz.
Hediyeler Kapında kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.
Hediyeler Kapında’ye yöneltilen talepler sonucunda, talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, Hediyeler Kapında olarak derhal talebin gereğini yerine getirmekle yükümlüyüz

iii.Şikâyet

Hediyeler Kapında’ye yöneltmiş olduğunuz taleplerin Hediyeler Kapında tarafından reddedilmesi, Hediyeler Kapında tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

iv.Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri

İşbu metinde kullanılan Hediyeler Kapında ifadesi Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Hediyeler Kapında Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi için düzenlenmiş ve aşağıda belirtilen şirketin veri sorumlusu olduğu verilerin ilgili kişilerine hitaben düzenlenmiştir:

HÜLYA DURSUN ŞİRKETİ
MERSİS NO: 1483134251200015
Adres: Çelebiler, Hastane Cd. No:37/1, 32000 Isparta Merkez/Isparta

KEP Adresi: [email protected]